Brudd på menneskerettighetene

Publisert i sosialemedier i juni 2017 av Maylem Lauvstad.

 

Disse videoene, som er en uke gammel eller mindre, viser brudd på menneskerettighetene i Venezuela akkurat fra de som skulle beskytte oss: Vårt eget politistyrke!

Venezuelanere i Norge fordømmer disse handlinger og vi håper også dere gjør det. Vi ville gjerne se at politikerne i Norge hadde en mye tydeligere standpunkt om det som skjer i Venezuela enn at dere følger med og er bekymret.  Utenriksminister i Sverige Margot Wallstrom har fordømt brudd på mennesker rettigheter bedt om tillatelse for å bistå med humanitær hjelp. Hva gjør politikerne i Norge?

 

https://www.facebook.com/AnonymousVene10/videos/1405662572849247/?pnref=story

 

https://www.facebook.com/HenriqueCaprilesRadonski/videos/1573382552724492/?pnref=story

 

https://www.facebook.com/HenriqueCaprilesRadonski/videos/1570912646304816/?pnref=story

 

https://www.facebook.com/HenriqueCaprilesRadonski/?fref=nf

 

 

Margot Wallstrom

Jag har tidigare berättat om hur vi på Utrikesdepartementet följer den alltmer våldsamma utvecklingen i Venezuela med tilltagande oro. Situationen har diskuterats på EU:s utrikesministermöte och EU:s medlemsländer har med kraft påpekat att bruk av våld inte löser den politiska krisen och spänningarna i landet.

Presidenten Maduros förslag nyligen om en inrättande av konstituerande nationalförsamling med uppgift att revidera landets författning har inte tagits emot väl och verkar tyvärr vara ännu ett försök att undergräva det folkvalda parlamentets ställning.

Det är även högst beklagligt att landets säkerhetsstyrkor inte stoppar de våldsamheter som utförs av beväpnade regeringssympatisörer, de så kallade colectivos. 
Regeringen borde lyssna till landets modiga riksåklagare Luisa Ortega Diaz, som bland annat har krävt just detta och även kritiserat säkerhetsstyrkornas övervåld.

Det är även ytterst allvarligt att det humanitära läget och respekten för de mänskliga rättigheterna i Venezuela har försämrats under senare tid. I den rapport om MR, demokrati och rättstatens principer som UD nyligen publicerade om Venezuela konstateras att grova människorättskränkningar förekommer i landet. På sistone har vi tvingats bevittna hur dessa kränkningar har blivit allt värre med dödande och fängslande av demonstranter.

Jag är också mycket oroad över bristen på livsmedel och mediciner som blir alltmer akut och som drabbar de redan utsatta allra hårdast. Rapporter förekommer om spädbarn som dör av undernäring och många talar om en humanitär kris. 
Det internationella samfundet måste nu gemensamt agera för att bidra till en lösning. Precis som jag tillsammans med mina kollegor inom EU påpekat i ett uttalande nyligen, är det angeläget att datum för nationella val fastställs samt att politiska fångar frisläpps för att åter uppnå politisk stabilitet i landet.

Sverige kräver att alla parter respekterar mänskliga rättigheter, demokratin och rättstatens principer. Vi kommer även att fortsätta att verka för att EU och andra internationella aktörer ska tillåtas att bistå med humanitärt stöd för att möta den venezolanska befolkningens alltmer akuta behov.

I have previously told you about how we're at the state department is following the increasingly violent situation in Venezuela with growing concern. The situation has been discussed at the EU's foreign ministers meeting and EU member states have forcefully pointed out that the use of violence doesn't solve the political crisis and tension in the country.

*******************

President Maduro recent proposal to the establishment of the constituent assembly with task to revise the constitution has not been well received and we seem to have yet another attempt to undermine the elected Parliament's position.

It is also highly regrettable that this country's security forces don't stop the violence carried out by armed regeringssympatisörer, the so-called colectivos.
The Government should listen to the bravery of the country's Attorney General Luisa Ortega Diaz, which, among other things, has called for this particular and also criticised security forces assault.

It is also extremely serious to the humanitarian situation, and respect for human rights in Venezuela has deteriorated in the recent past. In the report on Mr., democracy and the rule that ud recently published on Venezuela concludes that gross human rights violations occur in the country. Lately we have been forced to witness these violations have become increasingly worse with killing and imprisonment of demonstrators.

I am also very concerned about the lack of food and medicines that are becoming more acute and affecting the already vulnerable and most of all. Reports exist infants who die of malnutrition and many are talking about a humanitarian crisis.
The International Community must now common act in order to contribute to a solution. Just as I am together with my colleagues in the EU stated in a recent statement, it is important that the date of national elections are laid down and that political prisoners released to re-establish political stability in the country.

Sweden requires all parties to respect human rights, democracy and the rule. We will also continue to promote that the European Union and other international actors shall be permitted to provide humanitarian assistance to meet the Venezuelan population increasingly urgent needs.

 

 

Hilsen

En desperat norsk-venezuelaner

Maylem Lauvstad